Ration Card - Amendment

Attn: Secugen Biometric Users:

RD Service Update: Please download the update from Here Extract the Zip File & Install SGIRD_HU20(X)_11052.exe

ಸೆಕುಜೆನ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್: https://secugenindia.com/admin/upload/SGIRD_HU20(X)_11061.zip
ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ Zip ಪೈಲ್ ನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಸದರಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

Instructions to install Bio metric deviceApplications not submitted within 7 days of applying will be disposed automatically

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು